بازدید هیاتی از وزارت صنعت و تجارت افغانستان از مرز دوغارون


تهران – ایرنا – هیاتی 12 نفره به سرپرستی ” نورالدین عزیزی ” وزیر صنعت ، اقتصاد و تجارت افغانستان روز شنبه وارد مرز دوغارون شد و مورد استقبال مقامات استان خراسان رضوی قرار گرفت .


منبع: https://www.irna.ir/news/85053229/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86